facebook pixel

Energetska izkaznica

Strošek energije za ogrevanje ali hlajenje nepremičnin je trenutno med najvišjimi doslej. Zato veliko ljudi razmišlja, kako izboljšati energetsko učinkovitost svoje stavbe ali stanovanja, pa dostikrat ne vedo ne kako naj to naredijo niti v kakšnem obsegu. Vsak poseg v stavbo pa je povezan z visokimi stroški. Zato je takšno odločitev in analizo obstoječega stanja, vsaj pri starejših stavbah, pametno prepustiti strokovnjakom. Tovrstno analizo pa omogoča energetska izkaznica, ki vam pove tudi kako zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe oziroma dela stavbe, njen osnovni namen pa je ozaveščanje lastnikov oziroma uporabnikov nepremičnin o porabi energije oziroma njeni učinkovitosti.

Energetske izkaznice se izdelujejo od leta 2013, zbrane so v registru energetskih izkaznic, kjer lahko preverite, ali je bila za vašo nepremičnino že izdelana energetska izkaznica ter kakšna je njena energetska učinkovitost.

Kdaj je energetska izkaznica obvezna?

Energetsko izkaznico stavbe morajo pridobiti lastniki stavbe oziroma njenega posameznega dela v primeru, če bodo stavbo ali del stavbe prodajali ali oddajali v nov najem, ki bo daljši od enega leta, razen če se po poteku najemne pogodbe, krajše od enega leta, sklenejo ena ali več zaporednih pogodb o oddaji v najem z istim najemnikom, katerih neprekinjeni čas trajanja ne bi bil daljši kot eno leto. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe.

Energetska izkaznica se izda za vse stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, veljavna energetska izkaznica pa se namesti na vidno mesto. V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, kjer se pogosto zadržuje javnost in za njih velja obveznost izdaje energetske izkaznice ter niso v lasti in uporabi javnega sektorja, se veljavna energetska izkaznica namesti na vidno mesto.

Ali obstajajo izjeme?

Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE predvideva izjeme in sicer izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar ni dedičev,
 • prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb, ki se štejejo za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč.

Poleg tega energetsko izkaznica za stavbo ali njen posamezni ni potrebno treba predložiti za:

 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Kdo nam lahko izdela energetsko izkaznico?

Energetske izkaznice lahko izdelujejo le neodvisni strokovnjaki z licenco na zahtevo stranke, izdajajo pa jih lahko le pooblaščene pravne ali fizične osebe, ki jim je pristojni minister podelil pooblastilo za izdajo energetske izkaznice po izvedenem javnem natečaju.

Kakšna je veljavnost energetske izkaznice?

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, če pa se energetska učinkovitost stavbe spremeni, lahko stranka zaprosi za izdajo nove energetske izkaznice pred potekom 10 let.

Kaj vse lahko razberemo iz energetske izkaznice?

Poleg podatkov o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe so sestavni del vsake energetske izkaznice tudi priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Ta se podajajo glede na stanje stavbe in glede na razpoložljive tehnične rešitve sistemov ogrevanja in prezračevanja, osvetlitve, regulacije temperature in vlažnosti zraka. Predlagani ukrepi morajo biti izvedljivi in stroškovno učinkoviti. Pri tem pa se upošteva tudi dejansko stanje in želje naročnika. Na primer, ko se boste odločali za novo fasado, se priporoča povečanje izolacijskega ovoja.

Kakšne so kazni, če nimamo izdelane energetske izkaznice?

Z globo 300€ se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, z globo 100€ pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če:

 • pri prodaji ali oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži izvirnika ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela (drugi odstavek 31. člena ZURE);
 • pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice (deveti odstavek 31. člena ZURE).

Z globo 1.000€ se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, ki je pravna oseba, če ne zagotovi namestitve veljavne energetske izkaznice na vidno mesto (prvi odstavek 34. člena ZURE). Z globo 500€ se za ta prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 100€ do 500€ se za ta prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

Ali lahko pridobimo energetsko izkaznico za posamezno stanovanje v večstanovanjski stavbi?

Energetsko izkaznico za posamezne dele stavbe je mogoče pridobiti, kar izhaja iz Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) kot tudi na podlagi Energetskega zakona sprejetih podzakonskih aktov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb jasno določa, da se energetske izkaznice lahko izdajajo tudi za posamezni del stavbe, torej posamezna stanovanja, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.

Katere podatke lastnik nepremičnine potrebuje, če želi pridobiti energetsko izkaznico?

Podlaga za izračun je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe. V ta namen se lahko uporabi izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, pripadajoči elaborat o energetski učinkovitosti stavbe, načrti stavbe, projekt izvedenih del ter druga razpoložljiva dokumentacija in podatki o stavbi. Pri izdelavi EI strokovnjaki pridobijo med drugim tudi dimenzije stavbe, površino sten, sestavo zunanje stene in debeline materialov stene, površino stanovanja, površino, lastnosti in orientacijo oken, senčenje objektov, lastnosti ogrevalnih sistemov in drugo.

Kakšna je cena izdelave energetske izkaznice?

Praktično nemogoče je govoriti o standardni ceni energetske izkaznice. Tudi pri dveh navzven morda podobnih stanovanjskih stavbah sta lahko vložen trud, čas in napor za izdelavo energetskih izkaznic povsem različna in odvisna od tega, kako podrobne in pravilne podatke ima neodvisni strokovnjak na voljo in koliko časa mu bo zato vzela korektna izpeljava vseh predpisanih postopkov. Kljub temu najvišje cene za izdajo energetskih izkaznic določa Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014). Podrobnejše informacije o ceni so vam na voljo na povezavi: https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/cena-energetskih-izkaznic/

Kje lahko vidimo izdano energetsko izkaznico?

Za posamezno stavbo ali del stavbe je možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici v prostorskem portalu RS preko  javnega vpogleda v podatke Geodetske uprave Republike Slovenije.

Kje lahko pridobimo več informacij o finančnih spodbudah za ukrepe energetske učinkovitosti v stavbah?

Za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ki so navedeni v energetski izkaznici, je možno pridobiti tudi finančna sredstva. Več informacij o možnih finančnih sredstvih:

 • EKO SKLAD
 • Sredstva kohezijske politike
 • SID Banka

Kje lahko najemnik pridobi več informacij o ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah?

Osnovni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah so povezani predvsem z organizacijskimi ukrepi in manjšimi investicijskimi ukrepi, kot so:

 • ugašanje luči, ko vas ni v prostoru
 • zamenjava starejših sijalk z varčnimi sijalkami
 • pri nakupu novih gospodinjskih aparatov se pozanimajte o energijskem razredu naprave

Več informacij o ukrepih je možno pridobiti tudi na spletnem  Portalu Trajnostna Energija kot informacijskemu središču za učinkovito rabo in obnovljive vire energije.