SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Uvod

1.1. Predmetni splošni prodajni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe LJUBLJANA NEPREMIČNINE d.o.o.., Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LN) so sestavi del vseh pogodb, sklenjenih med družbo LN d.o.o. in naročiteljem, ki je v pravno poslovnem odnosu z družbo LN. Določila teh splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, pravno poslovne izjave in druge pravno poslovne storitve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med družbo LN in naročiteljem.

 

1.2. Za uporabo posameznih pojmov, uporabljenih v pogodbi in splošnih pogojih se uporablja Zakonu o nepremičninskem posredovanju.

 

2. Opis poslov posredovanja po posameznih vrstah posredovanja v prometu nepremičnin

2.1. LN opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri prodaji in/ali nakupu, oddaji in/ali najemu nepremičnine, sledeče posle:

 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev ponudbene cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino stroškov notarskih storitev, vpisa v zemljiško knjigo ter morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • izvedba ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju za potrebe, preverjanja dejanskega stanja nepremičnine in določanja primerne ponudbene cene glede na razmere na trgu;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi listinske dokumentacije naročitelja, vpogledi v javno dostopne evidence glede nepremičnine in opozarjanje na ugotovljene napake;
 • pridobitev potrdila o namembnosti zemljišča, če je pridobitev slednjega v skladu z veljavnimi predpisi potrebna glede na nepremičnino;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine na spletni strani nepremičninske družbe ali na drug ustrezen način, ki ga izbere posrednik;
 • prizadevanje naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, ki se bo z njem pogajala o sklenitvi nameravanega pravnega posla ter iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega pravnega posla v prometu nepremičnin;
 • organizacija ogledov nepremičnin(e), prisostvovanje pri ogledih nepremičnin(e) ali na podlagi posebnega naročila naročnika samostojno izvajanje ogledov nepremičnin(e);
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • hramba stvari (listine, predmete, drugo), ki mu jih zaupata naročitelj in/ali tretja oseba;
 • spremljanje realizacije sklenjenih pravnih poslov glede nepremičnine (npr. dogovora o plačilu are, prodajna pogodba,...)
 • ureditev spremembe lastništva nepremičnine pri distributerjih (Elektro energija, Gen-i, Vodovod Ljubljana…)

2.2. LN je dolžna opraviti za naročitelja tiste izmed zgoraj navedenih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla, ki je predmet pogodbe o posredovanju. Storitve LN, ki so naštete v točki 2.1., so vključene v provizijo za posredovanje. V kolikor za veljavno sklenitev nameravane pogodbe kateri izmed zgoraj navedenih poslov ni potreben oz. v kolikor katerega od navedenih storitev na svojo željo opravi naročitelj, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje dogovorjene provizije za posredovanje.

 

2.3. LN na podlagi naročiteljevega naročila za naročitelja opravi tudi druge posle, ki ne sodijo med posle, določene v točkah 2.1 (v nadaljnjem besedilu: »dodatni posli«). Stroške dodatnih poslov je naročnik dolžan plačati na podlagi podanega naročila po cenah, določenih v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe in skladno z dogovorom z LN.

 

2.4. Naročitelj v vsakem primeru sam krije naslednje stroške, če ni s pogodbo o posredovanju drugače dogovorjeno: stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče listinske dokumentacije o pravnem stanju nepremičnine, sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc, stroške sestave pogodbe o pravnem poslu, storitve cenilcev in izvedencev, stroške izdaje potrdil iz uradnih evidenc, stroške notarskih storitev, stroške oglaševanja nameravanega pravnega posla v sredstvih javnega obveščanja in/ali drugih medijih na željo naročnika, stroške tistih poslov, ki niso všteti v provizijo v skladu z določili točk 2.1 teh pogojev ter druge posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe za naročnika. Navedeni stroški se plačajo glede na dejansko porabo.

 

3. Določitev okvirne ponudbene cene nepremičnine

3.1. Naročitelj in LN v pogodbi o posredovanju določita okvirno ponudbeno ceno za prodajo oz. nakup nepremičnine ali znesek mese7ne najemnine. LN lahko na podlagi svoje strokovne ocene razmer na trgu, pomembnih za določitev prodajne cene oz. najemnine, zahteva znižanje s pogodbo o posredovanju dogovorjene okvirne ponudbene cene. V kolikor naročitelj na zahtevo nepremičninske družbe ne zniža dogovorjene okvirne ponudbene cene, lahko LN preneha opravljati posle posredovanja za naročitelja glede te nepremičnine, z izjemo oglaševanja na spletnih straneh LN.

 

3.2. Naročitelj izrecno izjavlja, da ga je posrednik obvestil o tržnih razmerah, ki so pomembne za določitev okvirne cene nepremičnine, o vsebini predpisov, ki so pomembni za sklenitev pogodbe, o vrsti in višini davčnih obveznosti, notarskih stroških in stroških vpisa v zemljiško knjigo ter drugih stroškov, ki so pomembni v zvezi s sklenitvijo posla. Prav tako naročitelj izjavlja, da ga je posrednik opozoril na morebitna tveganja glede zemljiškoknjižnega stanja, če le-ta obstojijo.

 

4. Plačilo za posredovanje

4.1. LN pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala (v nadaljnjem besedilu: »provizija«). Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo namesto njega sklene njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba. V primeru, da je pri pravnem poslu, pri katerem posreduje LN, sklenjena predpogodba ali pogodba o ari in plačana ara v višini najmanj 10% pogodbene vrednosti, je LN upravičena do celotne provizije, tudi če kasneje ne pride do sklenitve glavne pogodbe ali če katera od strank od pogodbe odstopi.

 

4.2. V primeru, da LN posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje, kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe z upoštevanjem DDV.

 

4.3. Plačilo za posredovanje pri prodajni ali podobni pogodbi, je dolžan naročitelj LN za posredovanje plačati provizijo v višini 4 % od pogodbene cene nepremičnine, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost. V kolikor je pogodbena cena nepremičnine manjša od 10.000,00 €, znaša provizija nepremičninske družbe ne glede na pogodbeno ceno 488,00 € z vključenim davkom na dodatno vrednost.

 

4.4. Stranki se dogovorita, da so stroški posameznih storitev (ogledi, sestava pogodbe, ugotavljanja pravnega in dejanskega stanja, oglaševanje), vključeni v znesek provizije razen tistih, ki jih poleg posredovanja posrednik opravi po predhodnem dogovoru z naročiteljem Stroški, ki niso vključeni v provizijo (npr. notarski zapis, reklamiranje, pogodbe z etažnimi lastniki, notarski stroški, stroški vpisa v zemljiško knjigo ipd..) se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe in jih stranki posebej dogovorita. Te stroški ne smejo presegati 50 % stroškov, ki se plačajo pri posredovanju.

 

4.5. V pogodbeno ceno za odmero provizije se vštevajo tudi vsa plačila, ki jih kupec nepremičnine opravi prodajalcu, vključno s kakršnimkoli plačilom za vgrajeno ali ne vgrajeno opremo in pritikline nepremičnine, ki je predmet pogodbe in sicer ne glede na dejstvo ali se lastninska pravica na opremi in/ali pritiklinah prenaša skupaj z nepremičnino ali na podlagi ločenega pravnega posla.

 

4.6. V primeru, ko v pogodbi (npr. menjalna, pogodba o vzpostavitvi zemljiškoknjižnega stanja ipd.) ni določena pogodbena cena ali je le-ta dana zgolj zaradi odmere davkov ali taks se stranki dogovorita, da se upošteva za odmero provizije okvirna cena, ki sta jo dogovorili s to pogodbo ali ceno, ki je bila ponujena na trgu. S plačilom dogovorjenega plačila provizije se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pogodbe za določeno nepremičnino, skladno s točko 2.1. splošnih pogojev.

 

4.7. LN je v celoti upravičena do plačila za posredovanje v polni višini, v kolikor po sklenitvi pogodbe o posredovanju, nameravani pravni posel ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, z osebo s katero je naročitelja v stik spravila nepremičninska družba, sklene naročitelj ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba.

 

4.8. LN ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala LN, pozneje odstopita od sklenjene pogodbe, jo na drug način sporazumno razveljavita ter v primeru, da do prenehanja veljavnosti sklenjene pogodbe, pri kateri je posredovala LN, pride v posledici kršitve pogodbe ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani katerekoli pogodbene stranke.

 

4.9. LN je v celoti upravičena do plačila za posredovanje v polni višini, v primeru, da se stranki po tem, ko ju je LN spravila v stik kakorkoli izogibata LN, da ne pride do dokončne sklenitvi pogodbe in realizaciji posla in ga posledično sama skleneta z namenom, da se provizija ne bi plačala ali da bi se plačala v manjši višini.

 

4.10. LN ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba, sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

4.11. V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri najemni, zakupni ali podobni pogodbi, je dolžan naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo v višini ene mesečne najemnine. Če najem traja manj kot leto dni znaša znesek provizije 10 % zneska seštevka vseh mesečnih najemnin za obdobje kot se sklepa pogodba, vendar ne manj kot ½ mesečne najemnine. Na vse zneske se prišteje še DDV. Provizijo plačata tako najemodajalec kot najemnik.

 

4.12. V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri najemni, zakupni ali podobni pogodbi, je dolžan naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo v višini:

  • v primeru sklenitve najema za več kot 12 mesecev– v protivrednosti dveh mesečnih najemnin ali podobnih plačil (najemnik in najemodajalec plačata po eno provizijo),
  • v primeru sklenitve najema za čas najmanj 60 mesecev – v protivrednosti treh mesečnih najemnih ali podobnih plačil (najemnik in najemodajalec plačata po vsak polovico zneska skupne provizije ),
  • v primeru sklenitve najema za nedoločen čas oz. najmanj 120 mesecev – v protivrednosti štirih mesečnih najemnih ali podobnih plačil (najemnik in najemodajalec plačata po vsak polovico zneska skupne provizije).

4.13. Kot osnova za določitev provizije iz prejšnjega odstavka se šteje najemnina ali podobno plačilo, vključno s stroški najema, povečano za pripadajoči DDV.

 

5. Obveznosti naročitelja

5.1. Naročitelj je dolžan LN obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in aktivno sodelovati pri opravljanju poslov ter je dolžan na zahtevo LN, slednji predložiti potrdilo o plačilu davkov in morebitna druga potrdila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki onemogočajo izvedbo pravnega posla.

 

5.2. Naročitelj prodajalec oziroma najemodajalec jamči, da je nepremičnina njegova last in da na njej ni pravic tretjih. Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost danih podatkov o nepremičnini, v nasprotnem primeru je odgovoren za vso nastalo škodo, ki bi zaradi tega nastala.

 

5.3. Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma (oz. najkasneje v 3 dneh) pisno obvestiti nepremičninsko družbo z navedbo imena in priimka oz. firme tretje osebe, ter naslova njenega stalnega bivališča oz. sedeža.

 

5.4. Naročitelj je LN odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročitelja, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje LN. Naročitelj je LN prav tako odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji nastala ali bi ji lahko nastala zaradi kršitve obveznosti naročitelja, določenih v teh splošnih pogojih ali v veljavnih pravnih predpisih.

 

5.5. Naročitelj je dolžan vse podatke, ki jih pridobi od LN v okviru opravljanja poslov posredovanja v prometu nepremičnin, vključno z osebnimi podatki oz. identiteto tretjih oseb, s katerimi naročitelja spravi v stik nepremičninska družba, obravnavati strogo zaupno ter varovati poslovno tajnost teh podatkov in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve prepovedi iz prejšnjega stavka, je naročitelj dolžan LN - poleg morebitne obveznosti plačila provizije in/ali plačila za opravljene dodatne posle - plačati pogodbeno kazen v višini dvojne pogodbeno dogovorjene provizije. V primeru da dejanska škoda presega znesek pogodbene kazni, je nepremičninska družba upravičena do povrnitve celotne škode.

 

5.6. Šteje se, da je naročitelj odpovedal pogodbo o posredovanju, če brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero jo je v stik spravila nepremičninska družba in ki je pripravljena sprejeti vse pogoje naročitelja za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s pogodbo o posredovanju.

 

5.7. LN lahko v vsakem trenutku odpove pogodbo o posredovanju brez navedbe razloga za njeno odpoved. Odpoved mora biti dana pisno. LN v nobenem primeru naročitelju ni odškodninsko odgovorna za škodo, ki bi naročitelju nastala ali bi mu lahko nastala zaradi odpovedi pogodbe o posredovanju s strani LN.

 

6. Omejitev odgovornosti

6.1. LN za škodo, ki nastane naročitelju, ne odgovarja z izjemo škode, ki bi jo LN ali posrednik, ki opravlja zanjo storitve posredovanja, povzročil namenoma.

 

6.2. Prevzem denarnih sredstev s strani LN od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se lahko opravi le v poslovnih prostorih LN. V primeru da naročnik izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, LN ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.

 

7. Veljavnost splošnih pogojev

7.1. Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje. V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o posredovanju splošni pogoji spremenijo, v razmerju med nepremičninsko družbo ter naročiteljem, ki je sklenil pogodbo o posredovanju z nepremičninsko družbo na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev, veljajo splošni pogoji v spremenjeni vsebini od dneva, ko nepremičninska družba izvod spremenjenih splošnih pogojev izroči naročitelju.

 

Ljubljana, dne 25.05.2018                                                                                                                          LJUBLJANA NEPREMIČNINE, d.o.o.

Pokličite nas brezplačno na telefon 080 81 81 med 8h in 20h ali nam pišite na  info@ljn.si.

Povpraševanje po nepremičninah

Prodajate ali oddajate nepremičnino? Zaupajte to nalogo nam. Ker smo specializirani za Ljubljano in njeno okolico, imamo zelo  veliko povpraševanj po nepremičninah. Poglejte našo bazo kupcev in najemnikov nepremičnin.

Berite naprej >>

Obveščajte me

Iščete stanovanje, hišo, poslovni prostor ali zemljišče in med ponudbo niste našli tistega, kar ste iskali? Zaupajte to nalogo nam. Takoj ko najdemo nepremičnino po vaših željah, vas bomo obvestili po e-pošti ali z SMS-om.

Berite naprej >>

Vrednotenje nepremičnin

Pri Ljubljana nepremičnine lahko preverite, koliko lahko dobite za vašo nepremičnino. Ker smo specializirani za Ljubljano in njeno okolico, imamo zelo natančne in aktualne podatke o gibanju cen.

Berite naprej >>

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Ljubljana nepremičnine d.o.o.