Splošni pogoji

Družba LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O., Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana sprejme sledeče

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 

1. UVODNE DOLOČBE

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninska družba je družba LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O., Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
 • Naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: »naročitelj«) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
 • Z naročiteljem povezane osebe so (i) pravne osebe, v katerih ima naročitelj in/ali imajo naročiteljevi ožji družinski člani bodisi posamič ali skupno neposredno ali posredno udeležbo, ki mu/jim bodisi omogoča izvrševanje več kot 25 % glasovalnih pravic v tej pravni osebi bodisi omogoča neposredno izvolitev vodstvenih in/ali nadzornih organov takšne pravne osebe, (ii) pravne osebe, v katerih naročitelj in/ali njegovi ožji družinski člani opravljajo funkcijo organa vodenja ali nadzora, (iii) pravne osebe, ki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe štejejo za povezane družbe naročitelja in/ali pravnih oseb, navedenih v predhodnih dveh točkah te alineje, (iv) pravne osebe, v katerih ima naročitelj, naročiteljev ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba dejanski vpliv na odločanje ali možnost vpliva na odločanje organov vodenja ter (v) vse pravne in/ali fizične osebe s katerimi je naročitelj in/ali naročiteljev ožji družinski član ekonomsko in/ali poslovno in/ali osebno povezan.
 • Drugi izrazi v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je določen v Zakonu o nepremičninskem posredovanju.

 

2. OPIS POSLOV POSREDOVANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH POSREDOVANJA V PROMETU NEPREMIČNIN

2.1 Opis poslov pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine

 • Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri prodaji in/ali nakupu nepremičnine, v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno drugače, sledeče posle:
 • izvedba ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami za potrebe preverjanja dejanskega stanja nepremičnine in določanja primerne ponudbene cene glede na razmere na trgu;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi listinske dokumentacije naročitelja, vpogledi v javno dostopne evidence glede nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozarjanje na ugotovljene napake;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev ponudbene cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino in vrsto davčnih obveznosti stranke in z višino stroškov notarskih storitev, vpisa v zemljiško knjigo ter morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • pridobitev potrdila o namembnosti zemljišča, če je pridobitev slednjega v skladu z veljavnimi predpisi potrebna glede na nepremičnino;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine na spletni strani nepremičninske družbe ali na drug ustrezen način, ki ga izbere posrednik;
 • prizadevanje naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, ki se bo z njem pogajala o sklenitvi nameravanega pravnega posla ter iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega pravnega posla v prometu nepremičnin;
 • organizacija ogledov nepremičnin(e), prisostvovanje pri ogledih nepremičnin(e) ali na podlagi posebnega naročila naročnika samostojno izvajanje ogledov nepremičnin(e);
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • hramba stvari (listine, predmete, drugo), ki mu jih zaupata naročitelj in/ali tretja oseba;
 • spremljanje realizacije sklenjenih pravnih poslov glede nepremičnine (npr. dogovora o plačilu are, prodajna pogodba,...)
 •  sestava standardne (tipske) oblike pogodbe o pravnem poslu

 

2.2 Opis poslov pri oddaji oziroma najemu ali zakupu nepremičnine

Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri najemu oz. zakupu in/ali oddaji nepremičnine v najem oz. zakup, v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno drugače, sledeče posle:

 • izvedba ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami za potrebe preverjanja dejanskega stanja nepremičnine in določanja primerne ponudbene najemnine/zakupnine glede na razmere na trgu;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi listinske dokumentacije naročitelja, vpogledi v javno dostopne evidence glede nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozarjanje na ugotovljene napake;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev najemnine/zakupnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pravnega posla, višino in vrsto davčnih obveznosti stranke ter z višino morebitnih drugih stroškov;
 • oglaševanje oddaje nepremičnine na spletni strani nepremičninske družbe ali na drug ustrezen način, ki ga izbere posrednik;
 • prizadevanje naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, ki se bo z njem pogajala o sklenitvi nameravanega pravnega posla ter iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega pravnega posla v prometu nepremičnin;
 • organizacija ogledov nepremičnin(e), prisostvovanje pri ogledih nepremičnin(e) ali na podlagi posebnega naročila naročnika samostojno izvajanje ogledov nepremičnin(e);
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • hramba stvari (listine, predmete, drugo), ki mu jih zaupata naročitelj in/ali tretja oseba;

 

2.3 Nepremičninska družba je dolžna opraviti za naročitelja tiste izmed zgoraj navedenih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla, ki je predmet pogodbe o posredovanju.

Storitve nepremičninske družbe, ki so naštete v točki 2.1 in 2.2, so vključene v provizijo za posredovanje. V kolikor za veljavno sklenitev nameravane pogodbe kateri izmed zgoraj navedenih poslov ni potreben oz. v kolikor katerega od navedenih storitev na svojo željo opravi naročitelj, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje dogovorjene provizije za posredovanje.

 

2.4 Opis dodatnih poslov

Nepremičninska družba na podlagi naročiteljevega naročila za naročitelja opravi tudi druge posle, ki ne sodijo med posle, določene v točkah 2.1 in 2.2 (v nadaljnjem besedilu: »dodatni posli«). Stroške dodatnih poslov je naročnik dolžan plačati na podlagi podanega naročila po cenah, določenih v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

 

2.5 Stroški, ki jih v vsakem primeru krije naročitelj sam

Naročitelj v vsakem primeru sam krije naslednje stroške, če ni s pogodbo o posredovanju drugače dogovorjeno: stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče listinske dokumentacije o pravnem stanju nepremičnine, sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc, stroške sestave individualizirane pogodbe o pravnem poslu, storitve cenilcev in izvedencev, stroške izdaje potrdil iz uradnih evidenc, stroške notarskih storitev, stroške oglaševanja nameravanega pravnega posla v sredstvih javnega obveščanja in/ali drugih medijih na željo naročnika, stroške tistih poslov, ki niso všteti v provizijo v skladu z določili točk 2.1 in 2.2 teh pogojev ter druge posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe za naročnika.

 

2.6 Posebne pogodbe v prometu z nepremičninami

2.6.1 Ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami

Naročitelj lahko z nepremičninsko družbo sklene ekskluzivno pogodbo o posredovanju, s katero se naročitelj dodatno obveže, da za posredovanje pri sklenitvi določene pogodbe v prometu nepremičnin ni in ne bo pooblastil nobene druge pravne in/ali fizične osebe. Na podlagi sklenjene ekskluzivne pogodbe o posredovanju, se nepremičninska družba obveže, da bo poleg poslov, opisanih v zgornjih dveh točkah , za naročitelja opravila dodatne posle in sicer:

 • priprava načrta trženja nepremičnine ter glede na izbrano ciljno skupino ter zahtevnost transakcije priprava investicijskega memoranduma;
 • intenzivno aktivno slikovno oglaševanje v najmanj enem dnevnem časopisu, ki izhaja na območju celotne države;
 • aktivno neposredno trženje nepremičnine znanim interesentom nepremičninske družbe ter drugim investitorjem;
 • po oceni nepremičninske družbe vključitev drugih nepremičninskih agencij;
 • priprava nepremičnine za oglede in transakcijo;
 • sestava individualizirane pogodbe o pravnem poslu;

 

Stroški zgoraj navedenih poslov so vključeni v dogovorjeno plačilo za posredovanje.

 

V primeru sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, naročniku ni dovoljen neposreden stik z zainteresiranimi tretjimi osebami. Naročnik je dolžan informacije o zainteresiranih tretjih osebah predati nepremičninski družbi. V primeru, ko je sklenjena ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije tudi v primeru, če naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pravni posel, ne glede na to, ali je stik s to osebo vzpostavil še pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju.

 

2.6.2 Pregled nepremičnine za prodajo/oddajo

Naročitelj lahko pri nepremičninski družbi naroči zgolj strokovni pregled nepremičnine za prodajo oziroma oddajo. V kolikor se naročitelj po opravljenem pregledu nepremičnine odloči za sklenitev pogodbe o posredovanju glede te nepremičnine, se morebitno plačilo pregleda vračuna v ceno posredovanja v prometu nepremičnin.

 

3. DOLOČITEV OKVIRNE PONUDBENE CENE NEPREMIČNINE

Naročitelj in nepremičninska družba v pogodbi o posredovanju določita okvirno ponudbeno ceno za prodajo oz. nakup nepremičnine ali znesek mesečne najemnine. Nepremičninska družba lahko na podlagi svoje strokovne ocene razmer na trgu, pomembnih za določitev prodajne cene oz. najemnine/zakupnine, zahteva znižanje s pogodbo o posredovanju dogovorjene okvirne ponudbene cene. V kolikor naročitelj na zahtevo nepremičninske družbe ne zniža dogovorjene okvirne ponudbene cene, lahko nepremičninska družba preneha opravljati posle posredovanja za naročitelja glede te nepremičnine, z izjemo oglaševanja na spletnih straneh nepremičninske družbe.

 

4. ENERGETSKA IZKAZNICA

Naročitelj s podpisom posredniške pogodbe potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo:

 • da morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča
 • da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice
 • da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico

 

5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1 Skupne določbe

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala (v nadaljnjem besedilu: »provizija«). Provizija kot plačilo za posredovanje zapade v plačilo na dan sklenitve pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala. Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo namesto njega sklene njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba. V primeru, da je pri pravnem poslu, pri katerem posreduje nepremičninska družba, sklenjena predpogodba ali pogodba o ari in plačana ara, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije, tudi če kasneje ne pride do sklenitve glavne pogodbe. 

 

V primeru, da nepremičninska družba posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje, kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe.

 

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala nepremičninska družba, pozneje odstopita od sklenjene pogodbe, jo na drug način sporazumno razveljavita ter prav tako tudi v primeru, da do prenehanja veljavnosti sklenjene pogodbe, pri kateri je posredovala nepremičninska družba, pride v posledici kršitve pogodbe ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani katerekoli pogodbene stranke.

 

Naročitelj soglaša, da nepremičninska družba oz. vsakokratni posrednik v okviru opravljanja poslov posredovanja, vzpostavlja stik naročitelja zgolj s tistimi tretjimi osebami, ki se predhodno pisno obvežejo, da bodo v primeru sklenitve pogodbe glede nepremičnine, nosile pri nakupu oz. prodaji stroške provizije v višini najmanj 2%+DDV in pri oddaji oz. najemu stroške provizije v višini najmanj ene mesečne najemnine + DDV oz. del provizije po dogovoru z nepremičninsko družbo.

 

Nepremičninska družba je v celoti upravičena do plačila za posredovanje v polni višini, v kolikor po sklenitvi pogodbe o posredovanju, nameravani pravni posel ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, z osebo s katero je naročitelja v stik spravila nepremičninska družba, sklene naročitelj ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba.

 

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v roku treh let po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila.

 

V primeru, da ima nepremičninska družba sklenjeno pogodbo o posredovanju le s prodajalcem oz. najemodajalcem nepremičnine, mora potencialni kupec oz. najemnik ob ogledu nepremičnine podpisati potrdilo o ogledu, s katerim prevzeme obveznost plačila najmanj polovico stroškov provizije oz. del provizije po dogovoru z nepremičninsko družbo.

 

5.2 Provizija v primeru prodaje/nakupa nepremičnine

V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri prodajni ali podobni pogodbi, je dolžan naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo v višini 4 (štiri) % (odstotke) od pogodbene cene nepremičnine, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost. V kolikor je pogodbena cena nepremičnine manjša od 10.000,00 € (deset tisoč evrov), znaša provizija nepremičninske družbe ne glede na pogodbeno ceno 488,00 € (štiristooseinosemdeset evrov) z vključenim davkom na dodatno vrednost.

 

V pogodbeno ceno iz predhodnega odstavka se vštevajo vsa plačila, ki jih kupec nepremičnine opravi prodajalcu, vključno s kakršnimkoli plačilom za vgrajeno ali nevgrajeno opremo in/ali pritikline nepremičnine, ki je predmet pogodbe in sicer ne glede na dejstvo ali se lastninska pravica na opremi in/ali pritiklinah prenaša skupaj z nepremičnino ali na podlagi ločenega pravnega posla.

 

V primeru, da v roku treh let po sklenitvi posredniške pogodbe za ogled določene nepremičnine, prodajalec in kupec oz. njuni ožji družinski člani ali z njima povezane osebe sklenejo prodajno pogodbo za isto nepremičnino, je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, do katere je nepremičninska družba upravičena kadar posreduje pri prodaji nepremičnine.

 

5.3 Provizija v primeru oddaje v najem oz. zakup/najema oz. zakupa nepremičnine

V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri najemni, zakupni ali podobni pogodbi, je dolžan naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo v višini:

 

 • v primeru sklenitve najema/zakupa za čas manj  kot 12 mesecev, znaša višina provizije 10 % zneska seštevka vseh mesečnih najemnin za obdobje kot se sklepa pogodba.
 • dveh mesečnih najemnin – v protivrednosti dveh mesečnih najemnin/zakupnin ali podobnih plačil, (najemnik in najemodajalec plačata provizijo vsak v višini ene mesečne najemnine)
 • v primeru sklenitve najema/zakupa za čas najmanj 60 mesecev – v protivrednosti treh mesečnih najemnih/zakupnin ali podobnih plačil. (najemnik in najemodajalec plačata provizijo vsak v višini 1,5 mesečne najemnine)
 • v primeru sklenitve najema/zakupa za nedoločen čas oz. najmanj 120 mesecev – v protivrednosti štirih mesečnih najemnih/zakupnin ali podobnih plačil. (najemnik in najemodajalec plačata provizijo vsak v višini po 2 mesečnih najemnin).

 

Kot osnova za določitev provizije iz prejšnjega odstavka se šteje najemnina/zakupnina ali podobno plačilo, vključno s stroški najema/zakupa, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost.

 

V primeru podaljšanja najemnega/zakupnega razmerja po preteku časa, za katerega je sklenjena najemna ali zakupna pogodba, je nepremičninska družba upravičena do polovice provizije, določene v prvem odstavku te točke.

 

V primeru, da v roku treh let po sklenitvi najemne pogodbe najemnik in najemodajalec, njuni ožji družinski člani ali z njima povezane osebe sklenejo prodajno pogodbo za isto nepremičnino, je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, do katere je nepremičninska družba upravičena kadar posreduje pri prodaji nepremičnine, zmanjšano za provizijo, ki jo je plačal za posredovanje pri najemu nepremičnine.

 

6. OBVEZNOSTI NAROČITELJA

6.1 Splošne obveznosti naročitelja

Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in aktivno sodelovati pri opravljanju poslov ter je dolžan na zahtevo nepremičninske družbe, slednji predložiti potrdilo o plačilu davkov in morebitna druga potrdila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki onemogočajo izvedbo pravnega posla.

 

Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma pisno obvestiti nepremičninsko družbo z navedbo imena in priimka oz. firme tretje osebe, ter naslova njenega stalnega bivališča oz. sedeža.
V primeru, da je v trenutku, ko nepremičninska družba v okviru opravljanja storitev posredovanja, naročitelja spravi v stik z določeno tretjo osebo ali ga seznani z določeno priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, naročitelju dejstvo, da določena tretja oseba predstavlja potencialnega sopogodbenika ali je naročitelju priložnost za sklenitev nameravanega pravnega posla že znana, je dolžan naročitelj o tem nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni od dneva, ko je bil vzpostavljen stik s tretjo osebo oz. ko je bil seznanjen s priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, nepremičninsko družbo pisno seznaniti o tem, pri čemer je dolžan navesti natančna dejstva, s katerimi utemeljuje svoje navedbe ter predložiti ustrezne dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje. V nasprotnem primeru se šteje, da je stik med naročiteljem in tretjo osebo bil vzpostavljen s posredovanjem nepremičninske družbe oz. da je bil naročitelj o priložnosti za sklenitev pravnega posla seznanjen s strani nepremičninske družbe.

 

Naročitelj je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročitelja, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba. Naročitelj je nepremičninski družbi prav tako odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nepremičninski družbi nastala ali bi ji lahko nastala zaradi kršitve obveznosti naročitelja, določenih v teh splošnih pogojih ali v veljavnih pravnih predpisih.

 

6.2 Dolžnost varovanja zaupnosti podatkov, prepoved posredovanja podatkov tretjim osebam

Naročitelj je dolžan vse podatke, ki jih pridobi od nepremičninske posredniške družbe v okviru opravljanja poslov posredovanja v prometu nepremičnin, vključno z osebnimi podatki oz. identiteto tretjih oseb, s katerimi naročitelja spravi v stik nepremičninska družba, obravnavati strogo zaupno ter varovati poslovno tajnost teh podatkov in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve prepovedi iz prejšnjega stavka, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi – poleg morebitne obveznosti plačila provizije in/ali plačila za opravljene dodatne posle - plačati pogodbeno kazen v višini dvojne pogodbeno dogovorjene provizije. V primeru da dejanska škoda presega znesek pogodbene kazni, je nepremičninska družba upravičena do povrnitve celotne škode.

 

V primeru, da naročnik ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba sklene pravni posel, pri katerem je posredovala nepremičninska družba, ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, s tretjo osebo s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba, brez vednosti nepremičninske družbe, je naročitelj dolžan poleg pogodbeno dogovorjene provizije plačati nepremičninski družbi še pogodbeno kazen v višini ene provizije.

 

7. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas 9 mesecev, v kolikor s pogodbo ni določen krajši čas trajanja pogodbe. Po preteku 9 mesecev se veljavnost pogodbe avtomatično podaljša za nadaljnjih 9 mesecev, v kolikor naročitelj po preteku 9 mesecev nadalje koristi storitve nepremičninske družbe glede nepremičnine, zlasti pa, če sklene pogodbo za predmetno nepremičnino z osebo, s katero ga v stik spravi nepremičninska družba.

 

Naročitelj lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo odpove pogodbo o posredovanju, če to ni nasprotju z dobro vero in poštenjem. V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena skleniti nameravani pravni posel, ki je predmet pogodbe o posredovanju, je dolžan nepremičninski družbi plačati vse stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju. Stroški se obračunajo po ceniku nepremičninske družbe.

Šteje se, da je naročitelj odpovedal pogodbo o posredovanju, če brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero jo je v stik spravila nepremičninska družba in ki je pripravljena sprejeti vse pogoje naročitelja za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s pogodbo o posredovanju.

 

Nepremičninska družba lahko v vsakem trenutku odpove pogodbo o posredovanju brez navedbe razloga za njeno odpoved. Odpoved mora biti dana pisno. Nepremičninska družba v nobenem primeru naročitelju ni odškodninsko odgovorna za škodo, ki bi naročitelju nastala ali bi mu lahko nastala zaradi odpovedi pogodbe o posredovanju s strani nepremičninske družbe.

 

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Nepremičninska družba za škodo, ki nastane naročitelju, ne odgovarja z izjemo škode, ki bi jo nepremičninska družba ali posrednik, ki opravlja zanjo storitve posredovanja, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti.

 

Prevzem denarnih sredstev s strani nepremičninske družbe od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se lahko opravi le v poslovnih prostorih nepremičninske družbe. V primeru da naročnik izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.

 

9. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje. V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o posredovanju splošni pogoji spremenijo, v razmerju med nepremičninsko družbo ter naročiteljem, ki je sklenil pogodbo o posredovanju z nepremičninsko družbo na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev, veljajo splošni pogoji v spremenjeni vsebini od dneva, ko nepremičninska družba izvod spremenjenih splošnih pogojev izroči naročitelju.

 

V Ljubljani, dne 03.11..2014

 

LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O.

Direktor: Mateja Todić Curk

 

Ti splošni pogoji so avtorsko delo in je prepovedano njihovo razmnoževanje in uporaba brez dovoljenja družbe LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O..

Pokličite nas brezplačno na telefon 080 81 81 med 8h in 20h ali nam pišite na  info@ljn.si.

Povpraševanje po nepremičninah

Prodajate ali oddajate nepremičnino? Zaupajte to nalogo nam. Ker smo specializirani za Ljubljano in njeno okolico, imamo zelo  veliko povpraševanj po nepremičninah. Poglejte našo bazo kupcev in najemnikov nepremičnin.

Berite naprej >>

Obveščajte me

Iščete stanovanje, hišo, poslovni prostor ali zemljišče in med ponudbo niste našli tistega, kar ste iskali? Zaupajte to nalogo nam. Takoj ko najdemo nepremičnino po vaših željah, vas bomo obvestili po e-pošti ali z SMS-om.

Berite naprej >>

Vrednotenje nepremičnin

Pri Ljubljana nepremičnine lahko preverite, koliko lahko dobite za vašo nepremičnino. Ker smo specializirani za Ljubljano in njeno okolico, imamo zelo natančne in aktualne podatke o gibanju cen.

Berite naprej >>

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Ljubljana nepremičnine d.o.o.