CONDOMINIUM

Ljubljana, Vič-Rudnik

366.343 - 823.088

Opis nepremičnine

Objekt je projektiran potresno varno, glede na potresno cono Ljubljane, v skladu z evropskimi in slovenskimi standardi. Konstrukcija objekta je iz križno vezanih lesenih plošč X-lam.Temeljenje objekta je bilo predvideno in izvedeno skladno z rezultati raziskav in geotehničnega poročila...

Objekt je projektiran potresno varno, glede na potresno cono Ljubljane, v skladu z evropskimi in slovenskimi standardi. Konstrukcija objekta je iz križno vezanih lesenih plošč X-lam.

Temeljenje objekta je bilo predvideno in izvedeno skladno z rezultati raziskav in geotehničnega poročila o sestavi temeljnih tal in pogojih temeljenja ter izgradnje objekta. Izvedeno je bilo globoko temeljenje na uvrtanih armiranobetonskih pilotih, izvedba AB temeljnih nosilcev in temeljne plošče.  Temeljna plošča in obodne kletne stene so izvedene kot AB stene.  

Klet obsega celoten tloris pozidave objekta nad terenom, pri čemer na vseh straneh sega tudi izven njega.  Jašek dvigala je poglobljeni za 1.15m od nivoja kleti.

Vertikalni nosilni elementi konstrukcije nadzemnega dela objekta so križno vezanih lesenih plošč      X-lam.  Stropne plošče so prav tako predvidene iz križno vezanih lesenih plošč X-lam. 

Strešna plošča, ki leži v enem nivoju, se izvede kot iz križno vezanih lesenih plošč X-lam. Enako velja za strešno ploščo dvigalnega jaška.

Nosilna konstrukcija balkonov je konzolna križno vezanih lesenih plošč X-lam s prekinjenim toplotnim mostom. Nosilna konstrukcija zastekljenih ograj in nadstreškov je kovinska.

 

TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ TER SKUPNIH DELOV

FASADA

Fasade so zasnovane kot prezračevane lesene fasade, s toplotno izolacijo kamene volne s črnim voalom v debelini 16 cm.

Ograje balkonov, kot standardnih balkonov in lož so steklene, z varnostnim kaljenim steklom, skladno s zahtevanimi standardi in predpisi. Stekla so točkovno vpeta. Stekla so prosojna. Skladno z dogovorom bo možna izvedba tipizirane tiskane folije po predlogu projektanta za potrebe zagotavljanja intime na zahtevo kupca. 

OKNA, VRATA, ZASTEKLITVE NA FASADI

Vsa okna in balkonska vrata na objektu so dimenzionirana glede na namembnost in površino prostorov. Zasteklitev bo predvidoma odgovarjala zahtevam po potrebni toplotni in zvočni izolaciji (trooslojni termopan s plinom), predvidena so ustrezna senčila (žaluzije).  Vsa okna in balkonska vrata so iz tipskih Les-Alu profilov.

Vse zunanje žaluzije so predvidene kot tip »Z« v izvedbi iz aluminija, proflirane, obrobljene in z gumiranimi tesnili vzdolž celotne dolžine vsake lamele, kar pripomore k boljši zatemnitvi prostora in dušenju hrupa.

Vsa zunanja vhodna vrata se obravnava v sklopu fasad oz. fasadnih zasteklitev in so prav tako izvedena v kombinaciji stekla ali rešetke (odvisno od namembnosti prostora) in tipskega Les Alu.

DVIGALO

V objektu je v stopniščniem jedru predvideno dvigalo, ki omogoča majhno porabo prostora, energetsko učinkovitost ter visok nivo udobja za uporabnike. 

STREHA

Streha je ravna in izvedena kot deloma pohodna, z minimalnim padcem in zaključnim slojem z ekstenzivno zazelenitvijo. Predvideno je električno ogrevanje strešnih odtokov. 

Vsi odduhi na strehe so oblečeni v alu maske.

Za odvodnjavanje meteorne vode s strehe je predviden podtlačni sistem Geberit pluvia. Tudi ta sistem, enako kot klasični odtoki, vodi v zbirne jaške. Meteorna kanalizacija je vodena klasično, delno kot Pluvia po vertikalah v podkonstrukciji oz. TI obešene fasade do pritličja in od tam v zbirne jaške.
Voda na terasah in ložah se zbira v »kanalete« in vodi nato v vertikalne odtoke različnih dimenzij. 

SISTEMI STROJNIH INSTALACIJ

Pri snovanju objekta in strojnih instalacij so se predvideli energetsko racionalni in učinkoviti sistemi, ki zagotavljajo visoko stopnjo ugodja in varčevanja z energijo.

Visoka stopnja ugodja se v stanovanjskih enotah zagotavlja s sistemi strojnih instalacij, kot so talno ogrevanje v vseh prostorih stanovanja, vsi bivalni prostori so centralno pohlajevani in prezračevani.  

OGREVANJE

Bivalni in spalni prostori, kakor tudi pripadajoči prostori, se bodo ogrevali preko talnega ogrevanja z elektronsko regulacijo temperature posameznega prostora. Robne cone prostorov, še posebej ob steklenih površinah, ki so ogrevane s talnim ogrevanjem, imajo predvidene tudi zgostitvene cone.

V prostorih, kjer so predvidene večje zunanje steklene stene v celotni višini prostora (dnevni prostori z izhodom na terase), je predvidena vgradnja talnih konvektorjev s prisilnim pretokom zraka. V kopalnicah stanovanj je poleg talnega ogrevanja, ki bo imelo prav tako elektronsko regulacijo temperature, predviden tudi kopalniški radiator. Regulacija kopalniškega radiatorja bo izvedena neodvisno od elektronske regulacije, preko termostatskega ventila z ustrezno termostatsko glavo.

Sanitarni prostori (WC), nameščeni znotraj toplih con stanovanja, načeloma niso ogrevani. Ogrevanje teh prostorov je odvisno od velikosti prostora in toplotnih potreb.
Za potrebe razdelitve ogrevne vode po zankah talnega ogrevanja bodo v stanovanjih vgrajene stenske razdelilne omarice. Število omaric in namestitev le teh je odvisna od velikosti stanovanja in razporeditve prostorov znotraj stanovanja. Osnovna razdelilna omarica talnega ogrevanja bo vgrajena v instalacijski niši in sestoji iz ustreznih razdelilnikov talnega ogrevanja, regulacijskega sklopa, sestoječega iz regulacijskega ventila in obtočne črpalke, ter elektro termo pogonov za consko zapiranje zank talnega ogrevanja v odvisnosti od temperature prostorov. 

Talno ogrevanje je predvideno kot sistemska rešitev znanega evropskega proizvajalca sistemov talnega ogrevanja. Cevi talnega ogrevanja bodo položene na odgovarjajoče sistemske plošče istega proizvoda kot so cevi talnega ogrevanja. 

POHLAJEVANJE PROSTOROV

Kakovost bivanja v letnem času je v objektu zagotovljena s pohlajevanjem vseh bivalnih in spalnih prostorov stanovanj. V bivalnih in spalnem prostoru (kuhinja z dnevno sobo) je predvidena vgradnja kanalskega ventilatorskega konvektorja. Vgrajen bo ventilatorski konvektor, ki ga odlikuje tiho delovanje. Izbrani sistem v bivalnem prostoru omogoča hitre odzive na temperaturne zahteve prostora, zagotavlja visoko hladilno moč in je po mnenju snovalcev objekta najbolj primeren za predmetne prostore.

Kot že omenjeno, bodo v stanovanju pohlajevani vsi bivalni in spalni prostori. Načeloma se tako pohlajujejo prostori kot so dnevne sobe, kuhinje, spalnice, kabineti in otroške sobe.

Dnevni prostori se pohlajujejo s kanalskimi ventilatorskimi konvektorji. Temperaturo prostora prav tako regulira centralni nadzorni sistem stanovanja.

PREZRAČEVANJE STANOVANJ

Prezračevanje stanovanj

Vsi prostori stanovanja se prisilno prezračujejo. Tako je predvidena v instalacijski niši vgradnja individualne prezračevalne naprave z rekuperatorjem toplote priznanega evropskega proizvajalca.

Razvod zraka v stanovanju

Razvod zraka v stanovanju je izveden s plastičnimi fleksibilnimi prezračevalnimi cevmi, ki deloma potekajo v tleh prostorov, deloma pa v stropu.

Načeloma bodo fleksibilne prezračevalne cevi dovodnega svežega zraka potekale v tleh, saj so za dovod zraka predvideni talni vpihovalni elementi. Predmetne eksibilne cevi dovodnega zraka se bodo tako v suhomontažni steni dvignile do spuščenega stro- pa, kjer je predvidena vgradnja prezračevalne dovodne komore, na katero se priključijo prezračevalne plastične fleksibilne cevi. Razdelilna komora bo s pločevinastim kanalom priključena na re- kuperatorsko prezračevalno napravo.

 

LASTNIŠKI ATRIJI

Lastniški atriji bodo napram sosednjim objektom ločeni z grmovnicami.  V vsakem od atrijev je izveden priključek za vodo in elektriko. Atriji so večinoma zatravljeni, delno lesen tlak - IPE Lapacho, delno rečni prodec. Atriji so med seboj pregrajeni.

NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV

STENE

Klet:

Vidni deli AB plošč, stebri in slopi izvedeni v vidnem betonu, obrušeni in/ali opleskani z barvo za beton. 

Pritličje in nadstropja:

Vse stene iz križno lepljenih plošč (X-lam) se delno obložijo s gipskartonsko oblogo ali pa ostanejo v vidnem lesu.   Keramična obloga je predvidena v vseh kopalnicah do višine spuščenega stropa, v vseh dnevnih WC-jih in utilitijih do enake višine.


V kuhinjah keramična obloga ni predvidena zaradi eksibilnosti pri izbiri stenske obloge (s strani kupca ali investitorja) glede na izbor kuhinjskih elementov.

V kopalnicah se deli sten okrog kopalne kadi oz. tuša obdelajo z enojnim slojem Mapelastic-a ter obložijo s keramiko lepljeno s slojem ustreznega lepila.   Montažne mavčno kartonske predelne stene se po predhodnem bandažiranju stikov in izravnavi z mavčno izravnalno maso prav tako slikajo s poldisperzijsko notranjo barvo ali obložijo s keramično oz. drugo oblogo po izboru kupca oz. investitorja, lepljeno s slojem eksibilnega cementnega lepila.

Montažna stena, ki zapira instalacijske jaške (plinska, električna in druga instalacija) ob sredinski nosilni steni v stopnišču, je predvidena v enaki izvedbi kot prej opisana montažna mavčno kartonska stena.

STROPOVI

Klet:

V kleti je predvidena izvedba spuščenih stropov v vseh daljših dostopnih hodnikih do stopniščnih jeder in do shramb za stanovalce (pod lamelo A ob jedrih 1 in 2). Višina spuščenega stropa se po potrebi prilagodi izvedenim inštalacijam pod stropom. Izvedba stropa je pogojna – po predhodni potrditvi investitorja.

Pritličje in nadstropja:

V stanovanjih spodnjih in zgornjih lamel je predvidena izvedba spuščenih stropov v predprostorih in hodnikih stanovanj, shrambah, v wc-jih in kopalnicah ter ponekod tudi v utility-jih. Potrebna je zaradi izvedbe priključkov prezračevanja ter razvoda drugih instalacij med nosilno ploščo in spuščenim stropom .

Spuščeni stropi se izvedejo kot gladki mavčno kartonski stropi iz vlago odpornih plošč, ki se po predhodnem bandažiranju stikov in izravnavi z mavčno izravnalno maso (po navodilu proizvajalca) sli- kajo s poldisperzijsko notranjo barvo. Na mestih, kjer je potreben dostop do instalacij, se izvedejo tipske revizijske odprtine.

Na določenih podestih stopnišč (na nivoju etaž) in v vseh hodnikih posameznih lamel je prav tako predvidena izvedba spuščenih stropov iz mavčno kartonskih plošč na tipski kovinski podkonstrukciji. Potrebna je zaradi poteka določenih instalacijskih vodov iz jaškov v jedru do stanovanj in izravnave nivojev. Na mestih, kjer je potreben dostop do instalacij, se izvedejo tipske revizijske odprtine.

Poleg tega je v posameznih prostorih stanovanja predvidena izvedba MK kaskad za potrebe razvoda prezračevalnih kanalov.

TLA

Sestava novih tlakov je v skladu z zahtevami po potrebni toplotni in zvočni zaščiti. Minimalna debelina tlaka v stanovanjskih delih objekta (stanovanja, hodniki, stopnišča) je prilagojena razvodu instalacij v tlaku t. j. min. 17 cm. Predvidene so talne pripire h=15mm na vhodih v posamezne stanovanjske enote ter v kopalnicah oz. utilitijih v stanovanjih.

 

Klet:

Na povoznih površinah v kleti je predviden zaglajen betonski tlak. Na povoznih površinah je predvidena tudi izvedba talnih oznak (horizontalna talna signalizacija) z ustrezno barvo oz. materialom z ozirom na izbrano podlago.

 

V prostorih za čistila je predvidena obloga iz keramike, na stopnišču pa obloga iz naravnega kamna ali visokokakovostnega graitogresa, lepljenega napodlago. V shrambah se izvede granitogres.

 

Pritličje in nadstropja:

 

Na stopniščih in skupnih hodnikih je predvidena obloga iz naravnega kamna ali visokokakovostnega graitogresa lepljenega na podlago.


V shrambah in kolesarnicah je predvidena izvedba granitogresa. V stanovanjih (bivalni prostori, sobe, kuhinja ...) je predvidena obloga iz troslojnega gotovega hrastovega parketa za talno ogrevanje.

Tlak na balkonih, ložah in terasah je lesen IPE lapacho položen na buzone ali podobno.

VHODNA VRATA V STANOVANJA:

Vsa vhodna vrata v stanovanja so v enotni izvedbi s tem, da so varnostna, zvočno izolativna, požarno varna EI 30-c in površinsko obložena z laminatom. Montaža se izvede na kovinski slepi podboj na notranji strani zidu, po montaži pa se izvede obloga špalete na zunanji strani. Vrata imajo pripiro h=15mm.

Notranja vrata:

Notranja vrata imajo skrita nasadila, vratno krilo je poravnano z robom objemnega podboja, polnilo je iverokal.

Vhodna vrata v shrambe:

Vsa vhodna vrata v shrambe so v enotni kovinski izvedbi, ki so varnostna s kovinskim okvirjem in krilom barvanim s pokrivno bravo.

Vhodna vrata v stopnišča v kleti:

Vsa vhodna vrata v stopnišča so v enotni izvedbi in so protipožarna (EI 30-c oz. EI 30).

STOPNIŠČNE IN BALKONSKE OGRAJE:

Ograje notranjih stopnišč so deloma steklene, deloma je nameščen leseni ročaj na AB steni s stalno indirektno osvetlitvijo stopnišča. 

Za objekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in sprejeti splošni pogoji.

KUPEC NE PLAČA PROVIZIJE.

Prikaži več

Nepremičnine

ŠifraOznakaPovršinaCenaStatusTloris
PS3085PTStanovanje, 1,5-sobno 65.4 m2388.267 €Rezerviranox
PS3084PTStanovanje, 3-sobno 122.05 m2823.088 €Rezerviranox
PS3083PTStanovanje, 4,5-sobno105.95 m2588.913 €Prostox
PS3082PTStanovanje, 5+ več sobno 121.05 m2681.543 €Rezervirano
PS3081PTStanovanje, 2-sobno64.2 m2366.343 €Prosto
PS3080PTStanovanje, 2,5-sobno77.9 m2444.397 €Prosto
PS3079PTStanovanje, 2,5-sobno 78.75 m2456.745 €Rezerviranox
PS3078PTStanovanje, 3-sobno97.85 m2541.989 €Prosto
PS3077PTStanovanje, 4,5-sobno121.85 m2668.186 €Prosto

Kontakt agenta

Nataša Osojnik

Licenca: 02403

Kontaktirajte agenta za ogled